Pénzkezelési szabályzat - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iroda > Kamarai szabályzatok

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK

PÉNZKEZELÉSI
SZABÁLYZATA
(letöltés pdf-ben)

2012. március


Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Pénzkezelési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) jóváhagyja az alábbiak szerint:


Általános pénzkezelési szabályok


1. §


A Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezete (a továbbiakban: Kamara) a Kamara vagyonával, valamint a tagok által befizetett és egyéb bevételeivel felelősen gazdálkodik.

A gazdálkodás jogszerűségét a Kamara Felügyelő Bizottsága legalább évente kétszer megvizsgálja, és erről a Küldöttközgyűlés részére jelentést készít.

Házipénztár

2. §


A házipénztár a Kamara napi pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. A Kamara házipénztárában kell kezelni az elszámolási betétszámláról készpénzfizetés céljára felvett, valamint a házipénztárba befizetett összegeket

A házipénztár biztonságos elhelyezéséért, tűz és betörés elleni védelméért a Kamara titkárságvezetője a felelős.

Kamara pénztárosi feladatait a titkárságvezető látja el. Tevékenységét a Kamara elnöke-alelnöke  ellenőrzi.

A házipénztár engedélyezett napi záróllámánya 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint lehet.


A pénztáros

3. §

A pénztáros feladatai
a pénzforgalom kielégítésére megfelelő mennyiségű és címletű készpénz biztosítása;
a pénztárból munkabér és egyéb kamarai kiadások kifizetése;
a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése;
minden bevételezés és kifizetés szabályszerű bizonylatolása;
a pénztári nyilvántartások naprakész vezetése;
a bizonylati rend és fegyelem, valamint a pénzkezelési előírások maradéktalan betartása;
pénztári számfejtés feladatainak ellátása;
a szigorú számadású nyomtatványok őrzése és nyilvántartása.

A házipénztárt a pénztáros teljes anyagi felelősséggel kezeli, ha munkahelyét elhagyja, köteles a pénzt és az értékcikkeket elzárni.


Pénztári ellenőr

4. §


(1) A pénztári ellenőr feladatait a Kamara könyvelője látja el.

(2) Az ellenőr feladatai:
a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint a bevételek és kiadások alapbizonylatainak alaki és tartalmi ellenőrzése;
a pénztári nyilvántartás ellenőrzése abból a szempontból, hogy abba valamennyi bevételi és kiadási tétel az alapbizonylatok adataival egyezően bejegyzésre került-e;
az ellenőrzés megtörténtének igazolása a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok aláírásával;
a bizonylatok és pénztári elszámolások ellenőrzése során vizsgálni kell az alapbizonylatokon az utalványozás megtörténtét, az alapbizonylatokon és a pénztárbizonylatokon végzett számítások helyességét, a szükséges mellékletek meglétét, az átvétel igazolását, a pénztári és alapbizonylatok adatainak egyezőségét.


Utalványozás

5. §

Utalványozási joga a Kamara elnökének, alelnökének, két elnökségi tagnak továbbá a titkárságvezetőnek van.

Az utalványozók felelősek a kifizetések jogosságáért, mértékéért és indokoltságáért. Az utalványozásra jogosultak adatairól és aláírás mintájáról a pénztáros nyilvántartást vezet.

A pénzügyekben aláírási joggal rendelkezők nevét, aláírási címpéldányát a számlavezető banknak meg kell küldeni.

(4) A Kamara elnöke jogosult rendkívüli kiadások esetén a költségvetési tartalékból 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint erejéig egyszemélyben rendelkezni.Pénztári számfejtés

6. §

A pénztári számfejtést a pénztáros végzi. A felülvizsgált alapbizonylatok alapján, annak adataival egyezően kiállítja a bevételi és a kiadási pénztárbizonylatokat, valamint belső bizonylat alapján történő be, illetve kifizetéseknél a szükséges alapbizonylatokat is elkészíti.Pénzszállítás

7. §

(1) A pénz szállítását 200.000 ,- Ft-ig 1 fő, 200.000 Ft fölötti összeg esetén 2 fő végzi. A pénzfelvétel elrendelésére a Kamara elnöke és alelnöke jogosult.


Elszámolásra kiadott tételek nyilvántartása

8. §

Készpénzt elszámolásra csak indokolt esetben és csak kis összegű kiadásokra, valamint beszerzésekre lehet kiadni.

Az elszámolásra kiadott összegekről a pénztáros tételes nyilvántartást köteles vezetni. Az elszámolásra kiadott összeggel legkésőbb a hónap utolsó napján köteles a felvevő elszámolni.


Házipénztári nyilvántartások

9. §


A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést, azok felmerülése sorrendjében a pénztári nyilvántartásba fel kell jegyezni. A pénztári nyilvántartás céljára időszaki pénztárjelentést kell vezetni, a pénztárzárlatot minden hó utolsó napjáig kell elkészítenie.

A pénztárjelentést használatba vétele előtt hitelesíteni kell.

Pénztárzáráskor a pénztárosnak meg kell állapítani
a pénztárban lévő készpénz állományát;
a pénztárjelentés alapján a bevételek és a kiadások végösszegét az előző időszaki készpénzmaradvány figyelembevételével;
a pénztár nyilvántartás szerinti egyenlegét;
a pénztárjelentés szerinti egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzállománnyal;
az egyeztetés után az egyezőséget a pénztárjelentésben rögzíteni kell, majd ezt aláírásával igazolja a pénztáros és a Kamara elnöke.

(4) Ha az egyeztetés során eltérés mutatkozik, annak oka tisztázandó, az eltérésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztáros és az elnök ír alá.


Záró rendelkezés


11. §


Jelen szabályzat 2012. március 21.  napján lép hatályba.Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz