SZMSZ - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iroda > Kamarai szabályzatok

MAGYAR  GYÓGYSZERÉSZI  KAMARA
PEST  MEGYEI  SZERVEZETE  TITKÁRSÁGÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA
(letöltés pdf-ben)

A Szervezet elnökségi határozattal elfogadta:


2012. március 21.


A Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének (továbbiakban Szervezet) Elnöksége (továbbiakban Elnökség) a Magyar Gyógyszerészi Kamara Alapszabálya (továbbiakban: Asz.) VI/4. pontja  alapján a Szervezet Titkárságának (továbbiakban Titkárság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) jóváhagyja az alábbiak szerint:

A titkárság jogállása

§.

A titkárság a Szervezet gazdasági, szolgáltatási, ügyviteli, nyilvántartási feladatokat ellátó szervezete.

A titkárság  általános feladatai

2.§

A gazdálkodási feladatok körében a titkárság látja el:

a Szervezet költségvetésének végrehajtásával,
az elkülönített pénzalapokkal,
a Szervezet tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonnal,
a könyveléssel és számvitellel,
a társadalombiztosítással,
a munkaügyekkel

kapcsolatos feladatokat.

Az ügyviteli feladatai körében a Titkárság ellátja a Szervezethez érkező, ott keletkező illetőleg az onnan kimenő ügyiratokkal kapcsolatos iratkezelési, postázási feladatokat.

(3) Nyilvántartási feladatai körében a Titkárság vezeti:
a tagok nyilvántartását,
a Pest megyei taggyógyszertárak nyilvántartását (szolgálati rend; forgalom - tagdíj megállapításához)
a Szervezet küldöttgyűlései, az Elnökség, a Szervezet Felügyelő Bizottsága, Etikai Bizottsága és egyéb testületei határozatainak nyilvántartását

Az Elnökség határozatai és a tisztségviselők útmutatásai, továbbá a Szervezet egyéb érintett testületeinek elvárásai alapján ellátja a továbbképzésekkel, továbbá egyéb kamarai rendezvényekkel összefüggő szervezési feladatokat.


A Titkárságnak a választott testületekkel
kapcsolatos feladatai

3.§

A Titkárság biztosítja a Szervezet küldöttgyűlése, az Elnökség, a Szervezet Felügyelő Bizottsága és Etikai Bizottsága, továbbá egyéb testületei üléseinek összehívásához és megtartásához szükséges ügyviteli és technikai feltételeket. Gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről és szükség szerint a hangfelvételek készítéséről.A Titkárságnak a tisztségviselőkkel kapcsolatos feladatai

4.§


A Titkárság ellátja a tisztségviselők kamarai programokon való részvételéhez szükséges szervezési, előkészítési feladatokat.

A titkárság ellátja a tisztségviselők levelezésével összefüggő feladatokat, gondoskodik a kiadmányok elkészítéséről, aláírásukat követően postázásukról.


A titkárság ellátja a tisztségviselők tiszteletdíjainak, költségtérítéseinek elszámolásával, kifizetésével összefüggő feladatokat.A titkárság szervezete és létszáma, a titkársági munkatársak jogállása5.§

(1) A titkárságot a titkárságvezető irányítja (Asz. VI/8.2. pont).
(2) A  titkárságvezető. a Szervezettel munkaviszonyban áll

(3) A  titkárságvezető. és a Titkárság egyéb munkatársai felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az Elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja


6.§

A titkárságvezető feladatai

A   titkárságvezető.

szervezi a Szervezet Küldöttgyűlése és az Elnökség határozatainak végrehajtását,
gondoskodik a Szervezet éves költségvetésének, valamint az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előkészítéséről,
irányítja a titkárságot,
feladatkörében eljár a Szervezet nevében,

A   titkárságvezető. egyéb igazgatási-ügyviteli feladatai:

szervezi és irányítja a titkárság alkalmazottainak tevékenységét, gondoskodik a naprakész munkaköri leírásokról, és ezek alapján meghatározza állandó és eseti feladatait;
gondoskodik a Szervezet határozatainak a közzétételéről,
tanácskozási joggal részt vesz a Szervezet Küldöttgyűlésén és az Elnökség ülésein,
szervezi és irányítja a Szervezet tagjainak tájékoztatását,
gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről, kiadmányozza az ezzel kapcsolatos ügyiratokat;
ellátja a jogszabályokban és a szabályzatokban hatáskörébe utalt feladatokat.


7.§

Záró és átmeneti rendelkezések

Jelen szabályzat  2012. március 21-én lép hatályba.

A titkárságvezető vonatkozó rendelkezéseket a titkárságvezető alkalmazásának napjáig az Elnökre és Alelnökre illetőleg az irodavezetőre kell értelemszerűen alkalmazni.

A titkárságvezető kinevezéséig az elnök gyakorolja a munkáltatói jogkört az elnöki tevékenységet közvetlenül segítő munkatársak tekintetében. Az Elnök
az elnökség véleményének kikérésével - kinevezi és felmenti a titkárság dolgozóit.


Budapest, 2012. március 21.

     Dr. Brezanóczy Ferenc
                   elnök


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz